on Thursday, February 17, 2011
Priyanka Chopra at 7 Khoon Maaf Promotional Event

Priyanka Chopra at 7 Khoon Maaf Promotional Event

Priyanka Chopra at 7 Khoon Maaf Promotional Event
Priyanka Chopra at 7 Khoon Maaf Promotional Event
Priyanka Chopra at 7 Khoon Maaf Promotional Event
Priyanka Chopra at 7 Khoon Maaf Promotional Event
Priyanka Chopra at 7 Khoon Maaf Promotional Event