on Tuesday, August 9, 2011
Shriya Saran Walks on ramp at Swarovski Gems Gem Visions India
 Shriya Saran Walks on ramp at Swarovski Gems Gem Visions IndiaShriya Saran Walks on ramp at Swarovski Gems Gem Visions India

Shriya Saran Walks on ramp at Swarovski Gems Gem Visions India

Shriya Saran Walks on ramp at Swarovski Gems Gem Visions India

Shriya Saran Walks on ramp at Swarovski Gems Gem Visions India

Shriya Saran Walks on ramp at Swarovski Gems Gem Visions India