on Wednesday, July 6, 2011
Nikisha Patel latest stills from 58th Filmfare Awards
Nikisha Patel latest stills from 58th Filmfare Awards

Nikisha Patel latest stills from 58th Filmfare Awards

Nikisha Patel latest stills from 58th Filmfare Awards

Nikisha Patel latest stills from 58th Filmfare Awards

Nikisha Patel latest stills from 58th Filmfare Awards

Nikisha Patel latest stills from 58th Filmfare Awards